Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – DefinitiesIn deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: webwinkel www.select-store.nl die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met select-store.nl;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Webwinkel: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Werkdagen: maandag t/m vrijdag;Artikel 2 – Identiteit van de ondernemerNaam ondernemer: select-store.nl is een webwinkel van Protect Optics

Vestigingsadres: Oudeland 72 (dit is geen bezoek- of postadres)

Postcode + Plaats: 3481 GD Harmelen

Post- en Retouradres: Gerverscop 1

Postcode + Plaats: 3481 LT Harmelen

E-mailadres: info@select-store.nl

Kvk-nummer: 30251483

BTW-nummer: NL.176177838.b01Artikel 3 – Toepasselijkheid1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer in zijn webwinkel en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument woonachtig in Nederland of België.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden via de website aan de consument beschikbaar gesteld en dient de consument zich akkoord te verklaren met de geboden voorwaarden.

3. De ondernemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden periodiek te wijzigen, aan te passen of aan te vullen. De voor de consument geldende algemene voorwaarden beperken zich tot de aan de consument verstrekte algemene voorwaarden op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.Artikel 4 – Het aanbod1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een correcte beschrijving van de aangeboden artikelen. De weergegeven afbeeldingen van de aangeboden artikelen zijn waarheidsgetrouw en voldoende gedetailleerd om de consument een goede beoordeling te kunnen laten maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• Alle weergegeven prijzen zijn in Euro’s (€).

• Alle weergegeven prijzen zijn inclusief belastingen.

• Alle weergegeven prijzen zijn inclusief standaardverzending binnen Nederland gebruikmakend van de diensten van PostNL, via brievenbuspost of pakketpost (afhankelijk van de bestelling).

• Er wordt € 3,- aan verzendkosten in rekening gebracht per bestelling voor standaardbezorging in België ongeacht brievenbuspost of pakketpost.

• De consument kan betalen in de webwinkel via de door de ondernemer beschikbaar gestelde beveiligde betaalsystemen iDEAL, PayPal of Bancontact. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om het orderbedrag vooraf over te maken via de bank.

• Om producten te bestellen dient de consument deze toe te voegen aan de winkelwagen en het bestel- en betalingssysteem van de webwinkel te volgen.

• Bestellingen worden pas door de ondernemer in behandeling genomen na ontvangst van de betaling. De consument ontvangt vrijwel direct nadat de betaling succesvol is voldaan een door het webwinkelsysteem automatisch gegenereerde bevestiging van de koopovereenkomst, binnen uiterlijk 3 werkdagen gevolgd door een verzendbevestiging.

• Alle door de consument verstrekte informatie wordt zorgvuldig in het klantensysteem van de ondernemer opgenomen en bewaard om de bestelling te verwerken. Alle door de consument verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en enkel aan derden verstrekt, met als doel de uitvoer, betaling en of verzending van de bestelling mogelijk te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld maar niets uitsluitend aan de verstrekking van naw-gegevens en e-mailadres ten behoeve van de verzending door PostNL en haar platvormen voor het verzendklaar en volgbaar maken van de bestelling.

• Op alle gesloten overeenkomsten op afstand tussen de ondernemer en de consument is het herroepingsrecht van toepassing, tenzij duidelijk anders staat vermeld in de bijhorende artikelomschrijving. Op alle gesloten overeenkomsten op afstand tussen de ondernemer en zakelijke klanten (B2B) zijn er geen herroepingsrechten van toepassing.

• Voorwaarden of aanbod van de ondernemer, of overeenkomsten tussen de ondernemer en consument worden alleen in de Nederlandse taal beschikbaar gesteld.Artikel 5 – De overeenkomst1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden via het contactformulier in de webwinkel o.v.v. het toegekende order-/factuurnummer.

3. De ondernemer treft voor elke elektronisch tot stand komende overeenkomst passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webwinkelomgeving. De consument kan via elektronische weg betalen, de ondernemer bied hiervoor de beveiligde betaalsystemen van iDEAL, PayPal en Bancontact aan en neemt hiermee passende veiligheidsmaatregelen in acht.

4. De ondernemer kan zich –binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang kunnen zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Al eventueel betaalde aankoopgelden worden door de ondernemer binnen uiterlijk 5 werkdagen overgemaakt aan de consument op zijn rekening waarvan de betaling in eerste instantie afkomstig was.

5. De ondernemer zal bij het product de volgende informatie meesturen:

a. het retouradres van de ondernemer.

b. het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met zijn vragen of opmerkingen of klachten terecht kan.

c. het BTW-identificatienummer van de ondernemer.Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten1. Bij de iedere aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen de bedenktijd van veertien werkdagen, binnen deze termijn dient de consument de ondernemer op de hoogte te stellen van het feit dat hij wenst af te zien van de overeenkomst. Zie lid 4. van dit Artikel. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van terugbezorging aan de ondernemer bij de consument. Gedurende deze termijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product, de eventueel bijgeleverde toebehoren en de verpakking. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het geleverde product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle meegeleverde toebehoren en redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Na ontvangst van de retourzending door de ondernemer controleert deze of het product en de eventueel bijgeleverde accessoire`s compleet, onbeschadigd en wederom als nieuw te verkopen is. Indien het product en toebehoren in orde zijn, betaald de ondernemer binnen uiterlijk 5 werkdagen het volledige aankoopbedrag terug op de rekening waarvan de betaling in eerste instantie afkomstig was. Indien de teruggezonden producten niet langer als nieuw verkoopbaar zijn door beschadiging, gebruikerssporen of vermissing ontstaan, ten tijde van het bezit van de producten van de consument, zal de ondernemer de gemaakte werkelijke kosten aftrekken van het te restitueren aankoopbedrag van de consument.

4. Alvorens de consument overgaat tot een eventuele retourzending dient de consument de ondernemer hiervan op de hoogte te stellen middels het sturen van een e-mail-bericht of via het contactformulier in de webwinkel o.v.v. het betreffende order/factuurnummer. Dit is om de ondernemer ook de kans te geven om de retouren op ordentelijke wijze te kunnen organiseren.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de verzendkosten voor het terugzenden van de bestelling ten alle tijden voor rekening van de consument.

2. Indien de consument een aankoopbedrag betaald heeft, en zijn retourzending is op correcte wijze door de ondernemer terugontvangen. Zal de ondernemer het volledige aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen terugbetalen op dezelfde rekening waarvan de betaling afkomstig was. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de retour gestuurde bestelling door de ondernemer.

Artikel 8 – De prijs1. Alle weergegeven prijzen zijn in Euro’s (€).

2. Alle weergegeven prijzen zijn inclusief belastingen.

3. Alle weergegeven prijzen zijn inclusief standaardverzending binnen Nederland gebruikmakend van de bezorgdiensten van PostNL, via brievenbuspost of pakketpost (dit is afhankelijk van de bestelling en komt ter oordeel van de ondernemer).

4. Gedurende de behandeling van de betreffende bestelling worden er geen prijzen verhoogd, er zijn geen verscholen of bijkomende kosten, en het bestelde product zal door de ondernemer aan de consument worden geleverd voor de weergegeven prijs op moment van aangaan van de overeenkomst. (ten alle tijden onder voorbehoud van druk- zetfouten, in geval van een kennelijke vergissing van de ondernemer, is deze nimmer gebonden aan de uitvoer van de gesloten overeenkomst).

5. De ondernemer behoud zich het recht voor om naar eigen inzicht prijswijzigingen en aanbiedingen door te voeren. Consumenten kunnen geen rechten ontlenen voor eerdere aankopen. De voor de consument geldende prijs voor levering van het aangeboden product is de prijs op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties. Alle aangeboden producten voldoen aan de Europese richtlijnen.

2. De ondernemer bied gezien de kwetsbare aard van de artikelen geen garantie op geleverde producten of toebehoren, de consument heeft na ingebruikname zelf de verantwoording voor het juiste gebruik/omgang, behandeling en opslag van de producten.

3. Ingebruikname van geleverde producten is voor eigen risico van de consument, eventuele schade aan eigendommen van consumenten of derden ontstaan/voortvloeiend door gebruik van de door de ondernemer geleverde producten kunnen niet worden verhaald op de ondernemer.

Artikel 10 – Levering en Uitvoering1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer heeft kenbaar gemaakt bij het invoeren van zijn bestelling. Eventuele schade of extra kosten voortvloeiend uit het incorrect invoeren van de door het bestelsysteem gevraagde informatie, komen ter na-berekening volledig voor rekening van de betreffende consument. Bijvoorbeeld bij het opgeven van een verkeerd afleveradres. De extra kosten in geval van retourzending en of opnieuw verzenden, dienen eerst te zijn voldaan door de consument alvorens een volgende verzending van de bestelling plaats zal vinden. In geval van ontbinding door de consument is de ondernemer gerechtigd om zijn werkelijk kosten in mindering te brengen op het terug te betalen aankoopbedrag. Verlies van bestellingen welke voortkomen uit door de consument foutief ingevulde gegevens komen ten volle voor de rekening van de consument. De ondernemer is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen of verplicht tot compensatie in welke vorm dan ook.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 werkdagen, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen, aanbieden aan PostNL voor verzending naar de consument. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het aankoopbedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontbinding, terugbetalen op de rekening waarvan de betaling in eerste instantie afkomstig was.

5. Bij weigering van in ontvangstneming van de bestelling door de consument, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd zijn recht op volledige schadevergoeding van zijn werkelijk gemaakte kosten.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal de ondernemer zo spoedig mogelijk contact opnemen met de consument en deze de mogelijkheid aanbieden om een vervangend product te leveren of een terugbetaling van zijn volledige aankoopbedrag, welke binnen 5 werkdagen door de ondernemer wordt terugbetaald.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer. De ondernemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schadeclaims van de consument of derden welke zijn ontstaan buiten zijn macht. Dit betreft bijvoorbeeld maar niets uitsluitend vertraging of afleveringsproblemen, beschadiging en of vermissing van bestelde producten ten tijde van vervoer door PostNL.

8. De ondernemer biedt geen mogelijkheid tot afhalen, afgeven of bezichtigen van producten of bestellingen.

9. Pakketpost wordt door de ondernemer als standaardpakketpost door PostNL verzonden. Dit houd in dat het pakket ook bij buren kan worden afgegeven indien de consument niet thuis is op moment van aflevering. Indien de consument wenst af te wijken van de standaardverzending dient hij tijdens de bestelprocedure, bij opmerkingen, bijvoorbeeld: ‘alleen op mijn huisadres afleveren’ op te geven. Wat vervolgens door de ondernemer zal worden uitgevoerd en bevestigd.

Artikel 11- Betaling en Betalingsmogelijkheden1. De consument kan via elektronische weg betalen, de ondernemer biedt hiervoor de beveiligde betaalsystemen van iDEAL, PayPal en Bancontact aan. iDEAL is de door de Nederlandse consument meest gebruikte online betaalmethode voor consumentenaankopen op internet. iDEAL is ontwikkelt door o.a. de ABN AMRO, ING Bank en Rabobank. Met iDEAL kan de consument vertrouwd, veilig en gemakkelijk al zijn online aankopen afrekenen. De consument rekent af in zijn vertrouwde internetbankier-omgeving. Om als consument gebruik te kunnen maken van iDEAL dient hij gebruiker te zijn van internetbankieren bij één van de Nederlandse banken.

2. De consument plaatst de door hem gewenste producten in de winkelwagen. Bij het afrekenen van de bestelling geeft hij aan met iDEAL te willen betalen. Vervolgens wordt de consument door het kassasysteem van de webwinkel doorgeleid naar zijn bank waar de betaalopdracht klaar staat. De consument wordt door zijn eigen bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en zodoende autoriseert de consument de betaling. Het bedrag wordt direct van diens betaalrekening afgeschreven en de ondernemer wordt door de bank geïnformeerd dat de bestelling is betaald.

3. De ondernemer biedt naast de in lid 1. van dit artikel genoemde betalingsmogelijkheden tevens de mogelijkheid aan om het verschuldigde factuurbedrag vooraf over te maken per bankoverschrijving. De uitvoer van de bestelling volgt pas aan na dat het volledige factuurbedrag op diens rekening is bijgeschreven.

Artikel 12- Klachtenregeling1. Indien een consument waarmee de ondernemer een overeenkomst is aangegaan een klacht heeft over de uitvoering van deze, kan hij de ondernemer hiervan op de hoogte stellen door zijn klacht volledig en duidelijk omschreven, o.v.v. het betreffende order/factuurnummer, binnen bekwame tijd kenbaar te maken via het contactformulier in de webwinkel.

2. Ook voor algemene klachten kan de consument gebruik maken van het contactformulier in de webwinkel.

3. Alle bij de ondernemer ingediende klachten worden door hem zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen in behandeling genomen en beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen 3 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen1. Overmacht; Alle van de ondernemers wil onafhankelijke omstandigheden, van welke aard dan ook, zullen voor hem als overmacht gelden. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmacht-situatie de uitvoering onmogelijk maakt. In geval van overmacht behoudt de ondernemer zich het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder overigens tot enige schadevergoeding uit welken hoofde ook te zijn gehouden. Overmacht wordt mede verondersteld, in het geval dat derden, waaronder ook toeleveranciers worden inbegrepen, niet of niet tijdig de door de ondernemer benodigde goederen en/of diensten hebben geleverd. In geval van overmacht wordt de consument hiervan zo spoedig mogelijk door de ondernemer op de hoogte gesteld en krijgt van de ondernemer, indien gewenst en voor zover toepasselijk reeds betaalde aankoopbedragen zo spoedig mogelijk binnen uiterlijk 5 werkdagen terugbetaald.

2. De ondernemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door hem geleverde, behalve voor zover deze beperking van de aansprakelijkheid in strijd zou zijn met de goede trouw. Indien de ondernemer toch tot vergoeding van een schade zou zijn gehouden, kan deze vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde, dit echter met een maximum van € 100,-.

3. De consument vrijwaart de ondernemer voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door hen geleden schade, veroorzaakt door of verband houdende met van hem afkomstige leveringen, één en ander voor zover niet in strijd met geldend dan wel toekomstig recht.

4. Copyright©; Het is verboden om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen, te bewerken of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal de ondernemer genoodzaakt zijn juridische stappen te ondernemen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2019 select-store.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.